• 69. əl-Haqqə surəsiMəkkə surəsi/52 ayə
 • 1Haqq olan qiyamət!
 • 2Nədir o haqq olan qiyamət?!
 • 3Haqq olan qiyamətin nə olduğunu sən haradan biləsən?!
 • 4Səmud qövmü də, Ad qövmü də qəlbləri qorxuya salanı (qiyaməti) yalanlamışdılar.
 • 5Səmud qövmü qorxunc bir səslə məhv edildi.
 • 6Ad qövmü isə uğultulu və şiddətli bir qasırğa ilə məhv edildi.
 • 7Allah onu yeddi gecə, səkkiz gün arxa-arxaya onlara ürcah etdi. (Əgər orada olsaydın,) onları orada içi bomboş xurma kötükləri kimi sərilmiş görərdin.
 • 8Bəs sən onlardan geriyə qalan bir şey görə bilirsənmi?
 • 9Firon da, ondan əvvəlkilər də, alt-üst olmuş məmləkətlər də o günahı etdilər (şirkə düşdülər).
 • 10Onlar Rəbbinin elçisinə qarşı çıxdılar. Buna görə də Allah onları getdikcə şiddəti artan bir şəkildə (əzabla) yaxaladı.
 • 11Hər tərəfi su basdığı zaman üzüb gedən gəmidə sizi Biz daşıdıq. (Burada Nuh tufanına və Həzrət Nuhun gəmisinə işarə olunur.)
 • 12O sizin üçün bir ibrət dərsi olsun və dinləyib dərk edənlər onu yadda saxlasın deyə belə etdik.
 • 13Sura bir dəfə üfürüləcəyi zaman,
 • 14Yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı zaman,
 • 15Məhz o gün qiyamət qopacaqdır.
 • 16Göy yarılacaq və o gün dağılmağa üz tutacaqdır.
 • 17Mələklər də göyün ətrafında olacaqlar. O gün Rəbbinin ərşini səkkiz mələk daşıyacaqdır.
 • 18O gün siz (Allahın hüzuruna) gətiriləcəksiniz. Sizə aid heç bir sirr gizli qalmayacaqdır.
 • 19Kitabı sağ tərəfindən verilən belə deyəcəkdir: “Alın kitabımı oxuyun!
 • 20Mən əməllərimin haqq-hesabı ilə qarşılaşacağımı dəqiq bilirdim”.
 • 21Buna görə də o, razı qalacağı bir həyat içində,
 • 22Uca bir cənnətdə olacaqdır.
 • 23Onun meyvələri (dərilməsi asan olsun deyə) yaxın olacaqdır.
 • 24(Onlara belə deyiləcəkdir:) “Keçmiş günlərdə etdiyiniz (yaxşı) əməllərinizə görə nuşcanlıqla yeyin-için!”
 • 25Kitabı sol tərəfindən verilən isə belə deyəcəkdir: “Kaş mənə kitabım verilməyəydi.
 • 26Əməllərimin haqq-hesabını heç bilməmiş olaydım.
 • 27Kaş ölümlə hər şey bitmiş olaydı.
 • 28Mal-mülküm mənə heç bir fayda vermədi.
 • 29Səltənətim də yox olub getdi”.
 • 30(O gün mələklərə belə deyiləcək:) Onu tutub bağlayın!
 • 31Sonra cəhənnəmə atın!
 • 32Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğundakı bir zəncirə vurun!
 • 33Çünki o, əzəmətli Allaha inanmırdı.
 • 34O, (insanları) yoxsulu doyuzdurmağa təşviq etmirdi.
 • 35Ona görə də bu gün burada onun heç bir yaxın dostu yoxdur.
 • 36Orada irindən başqa heç bir yemək yoxdur.
 • 37Onu yalnız günahkarlar yeyər.
 • 38And içirəm görə bildiklərinizə
 • 39Və görə bilmədiklərinizə ki,
 • 40Həqiqətən, o (Quran), çox şərəfli bir elçinin sözüdür!
 • 41O, şair sözü deyildir. Nə qədər də az inanırsınız!
 • 42O, kahin sözü də deyildir. Nə qədər də az düşünürsünüz!
 • 43O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.
 • 44Əgər o, Bizim adımıza bəzi sözlər uydurmuş olsaydı,
 • 45Biz onun gücünü və qüdrətini əlindən alardıq.
 • 46Sonra onun şah damarını qopardardıq.
 • 47Sizdən heç kəs də buna mane ola bilməzdi.
 • 48Həqiqətən, bu (Quran), müttəqilər üçün öyüd-nəsihətdir.
 • 49Şübhəsiz ki, Biz aranızda onu yalanlayanların olduğunu yaxşı bilirik.
 • 50Həqiqətən, kafirlər buna (Qurana inanmadıqlarına) görə peşman olacaqlar.
 • 51Bu (Quran), danılmaz bir həqiqətdir.
 • 52Elə isə əzəmətli Rəbbinin adını təsbeh et!


BİZİ BƏYƏN