• 83. əl-Mutaffifin surəsiMəkkə surəsi/36 ayə
 • 1Çəkidə və ölçüdə aldadanların vay halına!
 • 2Onlar insanlardan bir şey satın aldıqları zaman tam ölçər,
 • 3Başqaları üçün bir şey ölçdüklərində, yaxud çəkdiklərində isə əskik ölçüb-çəkərlər.
 • 4Onlar təkrar dirildiləcəklərini düşünmürlərmi?
 • 5(Həm də) böyük bir gündə!
 • 6O gün insanlar aləmlərin Rəbbinin hüzurunda duracaqlar.
 • 7Xeyr! Şübhəsiz, günahkarların əməl dəftəri Siccindədir!
 • 8Sən haradan biləsən ki, Siccin nədir? (Təfsirlərdə “Siccin” haqqında “kafirlərin əməllərinin yazıldığı kitab”, “çox dar bir zindan”, “cəhənnəmdəki bir quyu”, “insanların və cinlərin əməllərinin yazıldığı əməl dəftəri” kimi müxtəlif izahlar verilmişdir.)
 • 9O, yazılmış bir kitabdır.
 • 10O gün yalanlayanların vay halına!
 • 11O kəslər ki, haqq-hesab gününü yalanlayırlar.
 • 12Onu yalnız həddini aşan günahkarlar yalanlayarlar.
 • 13Ayələrimiz ona oxunduğu zaman: “Bu, əvvəlkilərin əfsanələridir!” – deyər.
 • 14Xeyr! Əksinə, qazandıqları günahlar onların qəlblərini bürümüşdür (kirlətmişdir).
 • 15Xeyr! Həqiqətən, o gün onlar Rəbbindən (Onu görməkdən) məhrum ediləcəklər.
 • 16Sonra şübhəsiz ki, onlar cəhənnəmə girəcəklər.
 • 17Sonra belə deyiləcəkdir: “Yalan saydığınız (cəhənnəm) budur!”
 • 18Xeyr! Şübhəsiz ki, yaxşı əməl sahiblərinin əməl dəftəri İlliyyundadır!
 • 19Sən haradan biləsən ki, İlliyyun nədir?
 • 20O, yazılmış bir kitabdır.
 • 21Onu Allaha yaxın olan mələklər görə bilərlər.
 • 22Şübhəsiz ki, yaxşı əməl sahibləri (cənnətdə) nemətlər içində olacaqlar.
 • 23Onlar taxtlarda əyləşib ətrafı seyr edəcəklər.
 • 24Onların üzündə nemətlərin sevincini görərsən.
 • 25Onlara möhürlü qablardakı xalis şərabdan içirdiləcəkdir.
 • 26Onun sonu müşkdür (içildikdən sonra müşk qoxusu verər). Qoy yarışanlar bunun üçün yarışsınlar!
 • 27Ona Təsnim suyu qatılmışdır.
 • 28O, Allaha yaxın olanların su içdikləri bir bulaqdır.
 • 29Həqiqətən, günahkarlar iman gətirənlərə gülürdülər.
 • 30Onların yanından keçdikləri zaman bir-birinə qaş-göz edirdilər.
 • 31Öz ailələrinin yanına (bu etdikləri ilə) fərəhlənərək qayıdırdılar.
 • 32Onlar möminləri gördükləri zaman: “Bunlar doğru yoldan azanlardır!” - deyirdilər.
 • 33Halbuki (həmin günahkarlar) onlara nəzarətçi göndərilməmişdilər.
 • 34Ancaq bu gün (axirət günü) möminlər kafirlərə güləcəklər.
 • 35Onlar taxtlarda əyləşərək ətrafı seyr edəcəklər.
 • 36Kafirlər etdiklərinin cəzasını aldılarmı?! (Əlbəttə, aldılar!)


BİZİ BƏYƏN