• 74. əl-Muddəssir surəsiMəkkə surəsi/56 ayə
 • 1Ey örtüsünə bürünən (Peyğəmbər)!
 • 2Qalx və (insanları) xəbərdar et!
 • 3Rəbbini uca tut!
 • 4Paltarını təmizlə!
 • 5Pis şeylərdən uzaq dur!
 • 6(Etdiyin yaxşılığı) çox görüb minnət qoyma!
 • 7Rəbbinin yolunda səbirli ol!
 • 8Sura üfürüldüyü zaman -
 • 9O gün çox çətin bir gündür!
 • 10Kafirlər üçün asan deyildir.
 • 11Yaratdığım o kimsəni Mənə burax!
 • 12Mən ona çoxlu mal-mülk verdim.
 • 13Yanındakı oğulları verdim.
 • 14Ona hər cür imkanlar verdim.
 • 15Bundan sonra o, yenə də (bu imkanları) artırmağımı istəyir.
 • 16Xeyr! Həqiqətən, o, ayələrimizə qarşı çox inadkardır.
 • 17Mən onu sərt bir yoxuşa (çətin bir əzaba) sürükləyəcəyəm.
 • 18Həqiqətən, o, fikirləşib qərar verdi.
 • 19Canı çıxsın! Necə qərar verdi?!
 • 20Qoy canı çıxsın! Necə qərar verdi?!
 • 21Sonra baxdı.
 • 22Sonra üz-gözünü turşudub qaşqabağını tökdü.
 • 23Sonra da arxasını çevirib təkəbbürləndi.
 • 24Və dedi: “Bu (Quran), yalnız öyrənilən bir sehrdir.
 • 25Bu, insan sözündən başqa bir şey deyildir”. (Rəvayət olunduğuna görə, Həzrət Peyğəmbər Quran oxuyarkən müşriklərdən Vəlid ibn Müğirə bunu eşitmiş və çox təsirlənmişdi. Bunu eşidən Qüreyşli müşriklər: “Vəlid dinindən döndü. Ona baxıb digər Qüreyşlilər də dinlərindən dönəcəklər”, - demişdilər. Nəhayət, Əbu Cəhl Vəlid ibn Müğirəni fikrindən döndərdi. O da çarəsiz qalıb Quranın sehr olduğunu iddia etdi. Bundan sonra müşriklər Həzrət Peyğəmbərə “sehrbaz” deməyə başladılar.)
 • 26Mən onu Səqərə (cəhənnəmə) atacağam.
 • 27Sən haradan biləcəksən ki, Səqər nədir?
 • 28O, heç bir şeyi sağ-salamat buraxmaz.
 • 29İnsanın dərisini yandırıb-yaxar.
 • 30Onun üstündə on doqquz gözətçi mələk vardır.
 • 31Biz cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən qoyduq. Onların sayını da kafirlər üçün yalnız imtahan etdik ki, özlərinə kitab verilənlər yəqinliklə inansın, iman gətirənlərin imanlarını artırsın, həm özlərinə kitab verilənlər, həm də möminlər şübhəyə düşməsin, qəlblərində xəstəlik olanlar və kafirlər isə: “Allah bu məsəllə nə demək istədi?” - desinlər. Allah istədiyini belə azdırar, istədiyini də doğru yola yönəldər. Rəbbinin ordularını Özündən başqası bilə bilməz. Bu (Quran), insanlar üçün ancaq bir öyüddür.
 • 32Xeyr! And olsun aya!
 • 33And olsun ötüb-keçən gecəyə!
 • 34And olsun ağaran sübh çağına!
 • 35Həqiqətən, o (cəhənnəm), böyük müsibətlərdən biridir,
 • 36İnsanı xəbərdar edəndir,
 • 37Sizdən (saleh əməllərdə) irəli getmək, yaxud geri qalmaq istəyənlər üçün!
 • 38Hər kəs qazandığının girovudur.
 • 39Ancaq sağ tərəfdəkilər bundan istisnadır.
 • 40Onlar cənnət bağlarında soruşacaqlar -
 • 41Günahkarlar haqqında:
 • 42“Sizi Səqərə (cəhənnəmə) salan nə idi?”
 • 43Onlar deyəcəklər: “Biz namaz qılanlardan deyildik.
 • 44Yoxsulu yedirtməzdik.
 • 45Batilə dalanlarla birlikdə biz də dalırdıq.
 • 46Haqq-hesab gününü yalan hesab edirdik,
 • 47Ölüm bizə gəlib çatana qədər”.
 • 48Artıq şəfaətçilərin şəfaəti onlara fayda verməz.
 • 49Belə olduğu halda onlara nə olub ki, öyüd-nəsihətdən üz döndərirlər?!
 • 50Vəhşi eşşəklər kimidirlər.
 • 51(O eşşəklər ki,) aslandan hürküb qaçarlar.
 • 52Xeyr! Onların hər biri önünə sərilmiş səhifələr (ilahi vəhylər) verilməsini istəyir.
 • 53Xeyr! Əksinə, onlar axirətdən qorxmurlar.
 • 54Xeyr! O (Quran), bir öyüddür.
 • 55Kim istəsə, düşünüb ondan öyüd alar.
 • 56Allah istəmədikcə onlar öyüd ala bilməzlər. Qorxub çəkinməyə layiq olan da Odur, məğfirət sahibi olan da Odur!


BİZİ BƏYƏN