• 56. əl-Vaqiə surəsiMəkkə surəsi/96 ayə
 • 1Vaqiə qopacağı zaman
 • 2onun qopduğunu heç kəs dana bilməz.
 • 3O (bəzilərini) alçaldacaq, (bəzilərini də) ucaldacaqdır.
 • 4Yer şiddətlə titrədiyi zaman,
 • 5Dağlar parça-parça olub ovxalandığı
 • 6və (ətrafa) səpələnmiş toz-torpağa döndüyü zaman,
 • 7siz üç qrupa ayrılacaqsınız.
 • 8Sağ tərəf sahibləri. Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri!
 • 9Sol tərəf sahibləri. Nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri!
 • 10(Xeyirxahişlərdə) öndə gedənlər, (Cənnətdə də) öndədirlər!
 • 11Onlar (Allaha) yaxın olanlar,
 • 12Nəim bağlarında (qalacaq kimsələrdir).
 • 13Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən,
 • 14az bir qismi də axırıncılardandır.
 • 15(Onlar )bəzənmiş taxtlar üstündə
 • 16qarşı-qarşıya əyləşib dirsəklənəcəklər.
 • 17Onların ətrafında həmişəcavan (xidmətçi) oğlanlar fırlanacaqlar;
 • 18çeşmə şərabı ilə dolu badələr, bardaqlar və qədəhlərlə –
 • 19ondan başları ağrımaz və məst olmazlar,
 • 20bəyənib seçdikləri meyvələr
 • 21və istədikləri quş əti ilə (fırlanacaqlar).
 • 22(Onları )iri qaragözlü hurilər gözləyir –
 • 23(sədəf içində) saxlanılmış mirvariyə bənzər (hurilər).
 • 24(Bu,) onların etdikləri əməllərin mükafatı olacaq.
 • 25Onlar orada nə boş söz, nə də günaha səbəb olan söhbət eşidəcəklər.
 • 26Ancaq: “Salam! Salam!”– sözləri (eşidəcəklər).
 • 27Sağ tərəf sahibləri. Nə xoşbəxtdir sağ tərəf sahibləri!
 • 28(Onlar) tikansız sidr ağacları arasında,
 • 29meyvələri salxım-salxım asılmış banan ağacları altında,
 • 30uzanmış kölgəliklərdə,
 • 31daim axan sular kənarında,
 • 32çoxlu meyvələr,
 • 33tükənməz və qadağan edilməyən (meyvələr) içində
 • 34və hündür döşəklər üstündə olacaqlar.
 • 35Biz (Cənnətdəki) qadınları yeni biçimdə yaradacağıq.
 • 36Onları bakirə qızlar edəcəyik –
 • 37ərlərini sevən, həmyaşıdlar.
 • 38(Bunlar) sağ tərəf sahibləri üçündür.
 • 39Onların çoxu əvvəlki nəsillərdən,
 • 40bir qismi də axırıncılardandır.
 • 41Sol tərəf sahibləri. Nə bədbəxtdir sol tərəf sahibləri!
 • 42Onlar qızmar yel və qaynar su içində,
 • 43qapqara duman kölgəsində olacaqlar.
 • 44(Bu duman) nə sərin, nə də xoşagələndir.
 • 45Onlar bundan əvvəl cah-calal içində idilər,
 • 46böyük günah işlətməkdə israr edirdilər
 • 47və deyirdilər: “Məgər biz ölüb torpaq və sür-sümük olduqdan sonra yenidənmi dirildiləcəyik?
 • 48Yaxud bizim əcdadlarımız (dirildiləcəklərmi)?”
 • 49De: “Şübhəsiz ki, əvvəlkilər də, sonrakılar da,
 • 50bəlli bir günün müəyyən vaxtında mütləq toplanılacaqlar.
 • 51Sonra, siz ey (doğru yoldan) azanlar, (haqqı) yalan sayanlar!
 • 52Siz mütləq zəqqum ağacından yeyəcəksiniz,
 • 53qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız,
 • 54üstündən də qaynar su içəcəksiniz.
 • 55(Siz onu) susamış xəstə dəvələr kimi içəcəksiniz”.
 • 56Bu onların Haqq-hesab günündəki ziyafətidir.
 • 57Sizi Biz yaratdıq. Bəs nə üçün (dirildiləcəyinizi) təsdiq etmirsiniz?
 • 58Axıtdığınız nütfəni gördünüzmü?
 • 59Onu siz yaradırsınız, yoxsa Biz?
 • 60Sizin aranızda ölümü Biz müəyyən etdik və heç nə Bizim qarşımızı ala bilməz.
 • 61Sizi bənzərləriniz ilə əvəz etməyə və sizi özünüz bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmağa (Bizə mane olan tapılmaz.)
 • 62Siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Bəs nə üçün (dirildiləcəyiniz barədə) düşünmürsünüz?
 • 63Əkdiyinizi gördünüzmü?
 • 64Onu siz bitirirsiniz, yoxsa Biz bitiririk?
 • 65Əgər Biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də heyrətə gələrdiniz,
 • 66(vədeyərdiniz): “Biz ziyana uğradıq.
 • 67Daha doğrusu (nemətlərdən) məhrum olduq!”
 • 68İçdiyiniz suyu gördünüzmü?
 • 69Onu buluddan siz endirirsiniz, yoxsa Biz endiririk?
 • 70Əgər istəsəydik, onu acı edərdik. Bəs nə üçün şükür etmirsiniz?
 • 71Yandırdığınız odu gördünüzmü?
 • 72Onun ağacını siz yaradırsınız, yoxsa Biz yaradırıq?
 • 73Biz onu (Cəhənnəmi) yada salmaq və müsafirlərin istifadəsi üçün yaratdıq.
 • 74Elə isə Ulu Rəbbinin adına təriflər de!
 • 75Ulduzların batdığı yerlərə and olsun!
 • 76Kaş bunun, doğrudan da, böyük bir and olduğunu biləydiniz.
 • 77Həqiqətən, bu, ehtirama layiq Qurandır,
 • 78qorunub saxlanılan Yazıdadır (Lövhi-məhfuzdadır).
 • 79Ona yalnız pak olanlar toxunur.
 • 80O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.
 • 81Siz bu kəlamı yalan sayırsınız?
 • 82Sizə verilən ruziyə (şükür etməyi), onu yalan saymaqla yerinə yetirirsiniz?
 • 83(Can) boğaza yetişdiyi zaman –
 • 84həmin an siz (can verən adama) baxırsınız.
 • 85Biz ona sizdən daha yaxın oluruq, siz isə (bunu) görmürsünüz.
 • 86Madam ki siz (iddianızagörə) haqq-hesab olunmayacaqsınız
 • 87və doğru danışanlarsınız, onda, o canı geri qaytarın?
 • 88Amma əgər o, (Allaha) yaxın olanlardandırsa,
 • 89onda rəhmətə, gözəl ruziyə və Nəim bağına yetişər.
 • 90Əgər o, sağ tərəf sahiblərindəndirsə,
 • 91(ona): “Sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun!”– (deyiləcəkdir.)
 • 92Yox əgər o, (haqqı) yalan sayanlardan və (doğru yoldan) azanlardandırsa,
 • 93(onun ) ziyafəti qaynar su olacaq,
 • 94özü də Cəhənnəmdə yanacaqdır.
 • 95Həqiqətən, bu, şübhə doğurmayan bir həqiqətdir.
 • 96Elə isə Ulu Rəbbinin adına təriflər de!