• 54. əl-Qamər surəsiMəkkə surəsi/55 ayə
 • 1O Saat yaxınlaşdı və ay bölündü.
 • 2Onlar bir möcüzə gördükdə üz döndərib: “(Bu,) tez keçib-gedən bir sehrdir” deyirlər.
 • 3Onlar (Peyğəmbəri) yalançı saydılar və öz nəfslərinin istəklərinə tabe oldular. Halbuki hər bir iş bərqərar olacaqdır.
 • 4Onlara (küfrdən) çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir.
 • 5Bu böyük bir hikmətdir. Lakin (arxa çevirənlərə) təhdidlər nə fayda verə bilər?!
 • 6Sən də onları tərk et! Carçının onları xoşagəlməz bir şeyə çağıracağı gün
 • 7onlar zəlil baxışlarla gözlərini aşağı dikmiş halda ətrafa yayılan çəyirtkələr kimi qəbirlərindən çıxacaqlar.
 • 8Kafirlər carçıya tərəf tələsərək: “Bu nə çətin bir gündür!”– deyəcəklər.
 • 9Onlardan əvvəl Nuh qövmü (elçiləri) yalançı hesab etmişdi. Onlar qulumuzu yalançı sayıb: “O, dəlidir!”– dedilər və ona hədə-qorxu gəldilər.
 • 10O, Rəbbinə yalvarıb: “Məni üstələdilər! (Mənə) kömək et!”– dedi.
 • 11Biz göyün qapılarını leysan yağışı ilə açdıq.
 • 12Yeri yarıb bulaqlar qaynatdıq. (Göydəntökülənvəyerdənçıxan) sular əzəldən yazılmış bir iş üçün bir-birinə qovuşdu.
 • 13Biz onu taxtalardan pərçimlənib mismarlanmış gəmidə daşıdıq.
 • 14İnkar edilmiş (peyğəmbərə) mükafat olaraq o (gəmi) Gözlərimiz önündə üzüb gedirdi.
 • 15Biz onu (həmin hadisəni) (nəsillərə) ibrət üçün saxladıq. Amma heç bir yada salan varmı?
 • 16(Görəydin) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
 • 17Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?
 • 18Ad (qövmü) də (elçiləri) yalançı saydı. (Görəydin) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
 • 19Biz uzun sürən uğursuz bir gündə onların üstünə çox soyuq külək göndərdik.
 • 20O, insanları kökündən çıxardılmış xurma kötükləri kimi qopardıb atırdı.
 • 21(Görəydin) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
 • 22Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?
 • 23Səmud (qövmü) də xəbərdarlıqları yalan saydı.
 • 24Onlar dedilər: “Özümüzdən olan bir adamamı tabe olacağıq? Onda biz azğınlığa düşər və ağılsız iş görmüş olarıq!
 • 25Zikr aramızdan təkcə onamı verildi? Xeyr, o, yalançıdır, lovğadır!”
 • 26Sabah onlar kimin yalançı və lovğa olduğunu mütləq biləcəklər.
 • 27Biz onları sınağa çəkmək üçün bir dişi dəvə göndərəcəyik. Sən isə gözlə və səbr et!
 • 28Onlara xəbər ver ki, (bu) su, dəvə ilə onlar arasında bölüşdürülmüşdür. Hər biri su içməyə öz növbəsində gəlsin!”
 • 29Onlar öz yoldaşlarını çağırdılar. O da dəvəni tutub diz vətərini kəsdi.
 • 30(Görəydin) Mənim əzabım və qorxutmağım necə oldu!
 • 31Həqiqətən, Biz onlara bircə tükürpədici səs göndərdik və onlar mal-qara ağılında istifadə edilən quru saman kimi oldular.
 • 32Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?
 • 33Lut qövmü də xəbərdarlıqları yalan saydı.
 • 34Biz onların üstünə (qasırğa ilə birgə) daşlar göndərdik. Yalnız Lutun ailəsini sübh çağı xilas etdik –
 • 35Özümüzdən bir mərhəmət olaraq! Biz şükür edənləri belə mükafatlandırırıq.
 • 36(Lut) onları Bizim əzabımızla hədələdi, onlar isə bu xəbərdarlıqlara şübhə ilə yanaşdılar.
 • 37Onlar (Lutdan) qonaqlarını israrla tələb etdilər. Biz də onları kor etdik (və) (dedik): “Əzabımı və təhdidlərimi dadın!”
 • 38Sübh tezdən onlara yaxalarından əl çəkməyəcək bir əzab gəldi.
 • 39Elə isə əzabımı və təhdidlərimi dadın!
 • 40Biz Quranı yada salmaq üçün asanlaşdırdıq. Amma heç bir yada salan varmı?
 • 41Xəbərdarlıqlar Firon nəslinə də göndərildi.
 • 42Onlar dəlillərimizin hamısını yalan saydılar. Biz də onları Qüvvət və Qüdrətimizə layiq şəkildə əzabla yaxaladıq.
 • 43Sizin kafirləriniz onlardan yaxşıdırmı? Yoxsa Kitablarda sizə toxunulmazlıq vəd edilmişdir?
 • 44Yoxsa onlar: “Biz qalib gələcək bir dəstəyik!”– deyirlər?
 • 45Bu dəstə mütləq məğlub olacaq və arxaya dönüb qaçacaqdır.
 • 46Xeyr! Onlara vəd edilmiş vaxt o Saatdır. O Saat isə daha ağır, daha acıdır.
 • 47Şübhəsiz ki, günahkarlar azğınlıq və əzab-əziyyət içindədirlər.
 • 48O gün onlar üzüstə Cəhənnəmə sürüklənəcək (və onlara): “Cəhənnəmin təmini dadın!”– (deyiləcəkdir.)
 • 49Biz, həqiqətən də, hər şeyi qədərincə yaratdıq.
 • 50Biz bircə dəfə əmr edirik, o da bir göz qırpımında yerinə yetir.
 • 51Biz (neçə-neçə) həmtaylarınızı məhv etmişik. Amma heç yada salan varmı?
 • 52Onların etdiyi hər şey (əməllərinin yazıldığı) kitablarındadır.
 • 53Hər bir kiçik və böyük (əməl) yazılmışdır.
 • 54Şübhəsiz ki, müttəqilər Cənnət bağlarında və çaylar kənarında,
 • 55qadir Hökmdarın hüzurundakı haqq məclisində olacaqlar!