• 53. ən-Nəcm surəsiMəkkə surəsi/62 ayə
 • 1Batmaqda olan ulduza and olsun ki,
 • 2Yoldaşınız (Mühəmməd) nə haqq yoldan çıxmış, nə də azmışdır!
 • 3O, öz istəyinə görə danışmır.
 • 4O (Quran), yalnız ona göndərilən bir vəhydir.
 • 5Onu qüdrətli (mələk Cəbrail) öyrətdi -
 • 6Gözəl görünüşlü (Cəbrail). O, öz surətində göründü -
 • 7Ən uca üfüqdə ikən.
 • 8Sonra (Mühəmmədə) yaxınlaşıb aşağı endi.
 • 9O, (birləşdirilmiş) iki yay arası qədər, hətta daha çox yaxınlaşdı.
 • 10Bu zaman Allah Öz bəndəsinə vəhyini nazil etdi.
 • 11Onun (Peyğəmbərin) qəlbi gördüyünü yalanlamadı.
 • 12Gördüyü şey haqqında indi siz onunla mübahisəmi edirsiniz?
 • 13Həqiqətən, onu (Cəbraili) başqa bir dəfə də (öz surətində) görmüşdü.
 • 14(Yeddinci göydə) Sidrəti-müntəhanın (cənnətdəki Sidr ağacının) yanında.
 • 15Onun yanında Məva cənnəti vardır.
 • 16O zaman Sidr ağacını bürüyən bürümüşdü.
 • 17Göz nə yayındı, nə də başqa bir yerə baxdı.
 • 18Şübhəsiz ki, o (Peyğəmbər), Rəbbinin ən böyük dəlillərindən bir qismini gördü.
 • 19Lat və Uzzanı gördünüzmü?!
 • 20Bəs digər üçüncüsü olan Mənatı?!
 • 21Oğlanlar sizin, qızlar isə Onundur?!
 • 22Onda bu ədalətsiz bir bölgüdür.
 • 23Onlar yalnız sizin və atalarınızın ad qoyduqları şeylərdir. Allah onlar haqqında heç bir dəlil nazil etməmişdir. Rəbbi tərəfindən onlara doğru yolu göstərən rəhbər gəldiyi halda onlar yalnız zənnə və nəfslərinin arzularına uyurlar.
 • 24Yoxsa insan arzuladığı hər şeyə sahib olacaq?!
 • 25Axirət də, dünya da Allahındır.
 • 26Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfaəti heç bir fayda verməz. Ancaq Allahın istədiyi və razı qaldığı kimsə üçün izin verməsi bundan istisnadır.
 • 27Axirətə inanmayanlar mələklərə qadın adları qoyurlar.
 • 28Halbuki onların bu haqda heç bir məlumatı yoxdur. Onlar yalnız zənnə qapılırlar. Halbuki zənn qətiyyən həqiqət deyildir.
 • 29Ona görə də Bizi anmaqdan üz çevirən və dünya həyatından başqa bir şey istəməyənlərdən üz döndər!
 • 30Onların bildikləri yalnız bu qədərdir. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin yolundan azanı da, doğru yolda olanı da yaxşı tanıyır.
 • 31Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allaha məxsusdur. Bu, pis əməl sahiblərini etdikləri əməllərə görə cəzalandırması, yaxşı əməl sahiblərini də ən gözəl şəkildə mükafatlandırması üçündür.
 • 32Onlar kiçik günahlar istisna olmaqla, böyük günahlardan və əxlaqsız işlərdən çəkinənlərdir. Şübhəsiz ki, Rəbbinin məğfirəti genişdir. Sizi torpaqdan yaradarkən də, siz analarınızın bətnlərində rüşeym halında ikən də O sizi yaxşı tanıyırdı. Ona görə də özünüzü təmizə çıxartmayın! Allah günahlardan çəkinəni və Ondan qorxanı yaxşı tanıyır.
 • 33Gördünmü (haqdan) üz çevirəni
 • 34Və (malından) bir az verib sonra xəsislik edəni?!
 • 35Məgər onun əlində qeybə dair məlumatlarmı var ki, görsün?!
 • 36Yoxsa Musanın səhifələrində olanlar ona xəbər verilmədimi?!
 • 37Bəs əhdə vəfalı olan İbrahimin (səhifələrində olanlar ona xəbər verilmədimi)?!
 • 38Heç bir günahkar başqasının günahını yüklənə bilməz.
 • 39İnsan üçün öz əməlindən başqa bir şey yoxdur.
 • 40Şübhəsiz ki, onun əməlləri tezliklə görünəcəkdir.
 • 41Sonra ona (əməllərinin) əvəzi tam veriləcəkdir.
 • 42Şübhəsiz ki, axır dönüş Rəbbinədir.
 • 43Güldürən də, ağladan da Odur.
 • 44Öldürən də, dirildən də Odur.
 • 45Həqiqətən, erkək və dişi olmaqla iki cifti O yaratdı -
 • 46(ana rəhminə) atıldığı zaman nütfədən.
 • 47Yenidən diriltmək də Ona məxsusdur.
 • 48Zəngin edən də, kasıb edən də Odur.
 • 49Şübhəsiz, Şira ulduzunun Rəbbi də Odur.
 • 50Əvvəlki Ad qövmünü də O məhv etmişdir.
 • 51Səmudu da! Beləliklə, (onlardan heç kimi sağ) qoymadı.
 • 52Daha əvvəl Nuh qövmünü də (O məhv etmişdi). Həqiqətən, onlar daha zalım və daha azğın kimsələr idi.
 • 53Alt-üst olmuş şəhərləri (Lut qövmünün məmləkətini) də O viran qoydu.
 • 54Beləcə, oranı nələr bürüdü nələr!
 • 55Elə isə Rəbbinin hansı nemətlərinə şübhə edirsən?
 • 56Bu (Mühəmməd də) əvvəlki peyğəmbərlər kimi bir peyğəmbərdir.
 • 57Yaxınlaşan (qiyamət) yaxınlaşmışdır.
 • 58Allahdan başqa heç kəs onu aradan qaldıra bilməz!
 • 59Elə isə siz bu sözə (Qurana) təəccübmü edirsiniz?
 • 60(İstehza ilə) gülürsünüz və (oradakı təhdidlərə görə) ağlamırsınız.
 • 61Siz qəflət içində əylənirsiniz.
 • 62Allaha səcdə edin və Ona qulluq edin!