• 51. əz-Zəriyət surəsiMəkkə surəsi/60 ayə
 • 1Toz-torpaq qaldıran küləklərə,
 • 2yağış yüklü buludlara,
 • 3rahatlıqla üzüb gedən gəmilərə və
 • 4işləri bölüşdürən mələklərə and olsun ki,
 • 5Sizə vəd olunan (axirət həyatı) haqdır.
 • 6Şübhəsiz, haqq-hesab mütləq baş verəcəkdir.
 • 7İçində yollar (orbitlər) olan göyə and olsun ki,
 • 8Siz (Quran barəsində) müxtəlif sözlər deyirsiniz.
 • 9(Qurandan) dönən kimsə ondan döndərilər.
 • 10Qəhr olsun yalançılar!
 • 11O kəslər ki, cəhalət içində qalmış qafillərdir.
 • 12Onlar haqq-hesab gününün nə vaxt olacağını soruşurlar.
 • 13O gün onlara cəhənnəmdə əzab veriləcəkdir.
 • 14(Onlara belə deyiləcək:) “Dadın əzabınızı! Bu, tezliklə gəlməsini istədiyiniz şeydir”.
 • 15Şübhəsiz, müttəqilər cənnətlərdə və çeşmə başlarında olacaqlar.
 • 16Rəbbinin onlara verdiyini (mükafatlarını) alacaqlar. Çünki onlar bundan əvvəl yaxşı əməl sahibləri idilər.
 • 17Onlar gecələr (ibadət edib) çox az yatırdılar.
 • 18Sübh çağında isə istiğfar edirdilər.
 • 19Mallarında da dilənçinin və yoxsulun haqqı (payı) var idi.
 • 20Yer üzündə yəqinliklə inananlar üçün (Allahın varlığını və qüdrətini göstərən) dəlillər vardır.
 • 21Sizin özünüzdə də (buna dair dəlillər vardır)! Hələ də görmürsünüzmü?
 • 22Göydə də ruziniz (yağış) və sizə vəd olunan (mükafat və ya cəzalar) vardır.
 • 23Göyün və yerin Rəbbinə and olsun ki, bu vəd sizin danışığınız kimi gerçəkdir.
 • 24(Ey Peyğəmbər!) İbrahimin hörmətli qonaqlarının xəbəri sənə gəlib çatdımı? (Bu qonaqlar Allah tərəfindən göndərilmiş və insan surətinə girmiş mələklər idi.)
 • 25Onlar İbrahimin hüzuruna daxil olub salam verdiklərində o da: “Salam! Siz yad adamlarsınız”, - dedi.
 • 26İbrahim dərhal ailəsinin yanına getdi və kök bir buzov (qızardıb) gətirdi.
 • 27Yeməyi onlara yaxınlaşdırıb: “Yemirsinizmi?” - dedi.
 • 28İbrahim (qonaqların yemədiklərini görüb) dərhal onlardan qorxuya düşdü. Onlar: “Qorxma!” - dedilər və onu çox bilikli bir oğlan uşağı (İshaq) ilə müjdələdilər.
 • 29Onun zövcəsi (Sara) qışqıraraq gəldi və əlini üzünə vuraraq: “Mən sonsuz bir qoca qarıyam!” - dedi.
 • 30Onlar: “Rəbbin belə buyurdu. Şübhəsiz ki, O, hikmət sahibidir, hər şeyi biləndir!” - dedilər.
 • 31İbrahim dedi: “Elə isə sizin (mənimlə) nə işiniz var ey elçilər?”
 • 32Onlar dedilər: “Biz günahkar bir qövmə göndərilmişik ki,
 • 33Onların üstünə gildən daşlar yağdıraq.
 • 34Bu daşlar həddi aşanlar üçün Rəbbinin dərgahında işarələnmişdir.
 • 35Oradakı möminləri də (oradan) çıxartdıq.
 • 36Orada bir evdən (bir ailədən) başqa müsəlman tapmadıq.
 • 37Şiddətli əzabdan qorxanlar üçün orada (ibrətamiz) bir işarə saxladıq.
 • 38Musanın da (hekayətində ibrətlər vardır)! Bir zaman onu açıq-aşkar bir dəlillə Fironun yanına göndərmişdik.
 • 39O (Firon), öz ordusu ilə birlikdə (haqdan) üz çevirib: “Bu sehrbazdır, yaxud dəlidir!” – demişdi.
 • 40Nəhayət, Fironu və əsgərlərini yaxaladıq və onları dənizə atdıq. O, (boğularkən, iman gətirmədiyi üçün) öz-özünü qınayırdı.
 • 41Ad qövmündə də (ibrətlər vardır)! O zaman onların üstünə faydasız (məhv edən) bir külək göndərmişdik.
 • 42O külək üstündən keçdiyi hər şeyi külə çevirirdi.
 • 43Səmud qövmündə də (ibrətlər vardır)! O zaman onlara: “Müəyyən bir vaxta qədər (dünya nemətlərindən) faydalanın!” - deyilmişdi.
 • 44Onlar Rəbbinin əmrinə qarşı çıxdılar və buna görə də onlar görə-görə (gündüz) özlərini ildırım vurmuşdu.
 • 45Beləliklə, onlar ayağa qalxa bilmədilər, onlara yardım edən də olmadı.
 • 46Daha əvvəl Nuh qövmünü də (məhv etmişdik). Çünki onlar fasiq bir qövm idilər.
 • 47Biz göyü əllərimizlə (qüdrətimizlə) yaratdıq və onu genişləndiririk. (Bəzi müasir təfsirçilər bu ayədəki “Biz onu genişləndiririk” ifadəsinin kainatdakı planetlərin və qalaktikaların getdikcə bir-birindən uzaqlaşmasına işarə etdiyini bildirmişlər.)
 • 48Biz yeri də döşədik. Biz necə də gözəl döşəyirik!
 • 49Düşünüb ibrət alasınız deyə hər şeydən cüt-cüt yaratdıq.
 • 50(De:) “Allaha tərəf qaçın (yönəlin)! Həqiqətən, mən Onun tərəfindən sizə göndərilmiş açıq-aşkar xəbərdarlıq edən bir peyğəmbərəm.
 • 51Allahla yanaşı başqa bir ilah qəbul etməyin! Həqiqətən, mən Onun tərəfindən sizə göndərilmiş açıq-aşkar xəbərdarlıq edən bir peyğəmbərəm”.
 • 52Onlardan əvvəlkilərə də bir peyğəmbər gəldiyi zaman məhz belə demişdilər: “Bu sehrbazdır, yaxud divanədir!”
 • 53Bunu (nəsildən-nəsilə) bir-birinə vəsiyyətmi etmişdilər?! Xeyr! Onlar azğın bir qövmdür.
 • 54Artıq onlardan üz çevir! Sən bundan ötrü qınanmayacaqsan.
 • 55Sən öyüd-nəsihət ver! Çünki öyüd-nəsihət möminlərə fayda verər.
 • 56Cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım.
 • 57Mən onlardan nə bir ruzi, nə də Məni yedirtmələrini istəyirəm.
 • 58Şübhəsiz ki, ruzi verən, qüvvət sahibi və mətin olan Allahdır!
 • 59Həqiqətən, zülm edənləri də (keçmiş) yoldaşları kimi əzab qisməti gözləyir. Buna görə də onlar Məni tələsdirməsinlər.
 • 60Onlara vəd olunan günlərinə görə vay kafirlərin halına!