Baki, 17, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:50Zöhr3:21Əsr
5:40Məğrib7:11İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1Qiyamət vaqe olacağı (qopacağı) vaxt  
2Onun vaqe olmasını heç kəs təkzib edə (dana) bilməz!  
3O (kimini) alçaldacaq, (kimini də) ucaldacaqdır.  
4Yer hərəkətə gəlib şiddətlə titrədiyi,  
5Dağlar parça-parça olub ovxalandığı  
6Və toz kimi səpələndiyi zaman  
7Siz (ey insanlar!) üç zümrəyə ayrılacaqsınız:  
8Sağ tərəf sahibləri (əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlər). Kimdir o sağ tərəf sahibləri? (Nə uğurludur onlar!)  
9Sol tərəf sahibləri (əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlər). Kimdir o sol tərəf sahibləri? (Nə uğursuzdur onlar!)  
10Və öndə olanlar. Onlar (dünyada Allah yolunda, imanda, əməldə, xeyirdə öndə olduqları kimi, axirətdə də) öndədirlər! (Nə xoşbəxtdir onlar!)  
11Onlar (Allah dərgahına, Allahın lütfünə) yaxınlaşdırılmış kimsələrdir.  
12Onlar Nəim cənnətlərində olacaqlar.  
13(Öndə olanların) çoxu əvvəlkilərdən (keçmiş peyğəmbərlərin ümmətlərindən),  
14Bir azı da axırıncılardandır (Muhəmməd əleyhissəlamın ümmətindəndir).  
15(Onlar qızıl-gümüş, ləl-cavahiratla) bəzənmiş taxtlar üstündə qərar tutacaq,  
16Onlara (o taxtlara) söykənib bir-biri ilə qarşı-qarşıya əyləşəcəklər.  
17Onların dövrəsində həmişəcavan xidmətçi oğlanlar dolanacaqlar;  
18(Cənnət bulağından axan) məin (şərab) dolu piyalələr, kuzələr və qədəhlərlə.  
19(Dünyadakı şərabdan fərqli olaraq) ondan başları ağrımaz və keflənməzlər.  
20(O cavan xidmətçilər Cənnətdə olanların) bəyənib seçdikləri meyvələr  
21Və istədikləri hər cür quş əti ilə (onların dövrəsində fırlanacaqlar).  
22(Onlar üçün orada) iri (ahu) gözlü, qəşəng hurilər də vardır.  
23(O hurilər rəng və gözəllikcə) sanki sədəf içində gizlənmiş (qorunub-saxlanmış) incidirlər.  
24Onlar (bu nemətlərə dünyada) etdikləri (yaxşı) əməllər müqabilində nail olacaqlar.  
25Onlar orada (Cənnətdə) nə boş söz, nə də günaha bais olan bir şey eşidəcəklər.  
26Eşitdikləri söz ancaq “salam” olacaqdır.  
27Sağ tərəf sahibləri! (Əməl dəftərləri sağ əllərində olanlar!) Kimdir o sağ tərəf sahibləri?  
28(Onlar) tikansız sidr ağacları,  
29Salxım-salxım sallanmış möüz (banan) ağacları altında;  
30Çəkilməyən (daimi) kölgəliklərdə;  
31Axar su kənarında;  
32Bol meyvələr –  
33Tükənməz və qadağan edilməyən (meyvələr) içində  
34Və (bir-birinin üstünə yığılmış) hündür döşəklər üstündə (yaxud yüksək əxlaq və qeyri-adi gözəllik sahibi olan qadınlar yanında) olacaqlar!  
35Şübhəsiz ki, Biz onları (huriləri) başqa cür (yeni bir yaradılışla, doğulmadan) yaradacağıq!  
36Onları bakirə qızlar,  
37Ərlərini sevən, həmyaşıdlar edəcəyik.  
38Sağ tərəf sahibləri (əməl dəftəri sağ əllərinə verilənlər) üçündür onlar!  
39(Onların) bir çoxu əvvəlkilərdən (keçmiş peyğəmbərlərin ümmətlərindən),  
40Bir çoxu da axırıncılardandır (bu ümmətdəndir).  
41Sol tərəf sahibləri! (Əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlər!) Kimdir o sol tərəf sahibləri?  
42(Onlar) səmum yeli (qızmar atəş) və qaynar su içində,  
43Qapqara duman kölgəsində olacaqlar!  
44(O kölgə başqa kölgələrdən fərqli olaraq) nə sərin, nə də xoşagələndir.  
45Onlar bundan əvvəl (dünyada) naz-nemət içində idilər.  
46Özləri də böyük günah içində (Allaha şərik qoşmaqla) israr edib dururdular.  
47Və belə deyirdilər: “Əcaba, biz öldükdən, toz-torpaq və sür-sümük olduqdan sonra, həqiqətən, yenidən dirildiləcəyikmi?!  
48Yaxud bizdən əvvəl gəlib-getmiş atalarımız da dirildiləcəklərmi?!”  
49(Ya Peyğəmbər!) De: “(Sizdən) əvvəlkilər də, sonrakılar da,  
50Məlum bir günün (qiyamət gününün) müəyyən bir vaxtında mütləq (məhşərə) cəm ediləcəklər.  
51Sonra, siz ey (haqq) yoldan azanlar, (haqqı) dananlar!  
52Şübhəsiz ki, zəqqum ağacından (onun meyvəsindən) yeyəcəksiniz,  
53Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız.  
54Üstündən də (sizə bərk yanğı gəldiyi üçün) qaynar su içəcəksiniz.  
55Özü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş (dəvə) kimi içəcəksiniz.  
56Bu onların haqq-hesab günündəki ziyafətidir.  
57(Ey kafirlər!) Biz sizi (yoxdan) yaratdıq. Məgər (qiyamət günü yenidən dirildiləcəyinizi) təsdiq etməzmisiniz?  
58Bəs (bətnlərə) axıtdığınız nütfəyə nə deyirsiniz?  
59Ondan (insan) yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?!  
60Sizin aranızda ölüm (kimin nə vaxt öləcəyini) əvvəlcədən Biz müəyyən etdik. Və Biz əsla aciz (önünə keçilməsi mümkün olan) deyilik,  
61(Sizi yox edib) yerinizə sizin kimiləri gətirməkdən (sizi başqaları ilə əvəz etməkdən) və sizi özünüz də bilmədiyiniz başqa bir şəkildə yaratmaqdan!  
62And olsun ki, siz ilk yaradılış (dünyaya necə gəldiyinizi) bilirsiniz. Elə isə (sizi yenidən diriltməyə qadir olduğumuz barədə) heç düşünmürsünüz?!  
63Bəs əkdiyiniz (toxuma) nə deyirsiniz?  
64Onu bitirən sizsiniz, yoxsa Biz?!  
65Əgər Biz istəsəydik, onu bir saman çöpünə döndərər, siz də mat-məəttəl qalıb:  
66“Biz ziyana uğramış,  
67Bəlkə, (hələ ruzidən də) məhrum olmuş kimsələrik!” (deyərdiniz).  
68Bəs içdiyiniz suya nə deyirsiniz?  
69Onu buluddan endirən sizsiniz, yoxsa Biz?!  
70Əgər istəsəydik, onu acı (bir su) edərdik. Elə isə niyə (Allahın nemətlərinə) şükür etmirsiniz?  
71Bəs (yaş ağacdan) yandırdığınız oda nə deyirsiniz?  
72Onun ağacını yaradan sizsiniz, yoxsa Biz?  
73Biz onu (sizi cəhənnəm odu ilə qorxutmaqdan ötrü) ibrət dərsi və səhrada olan müsafirlərin faydalanması üçün yaratdıq.  
74Belə olduqda (ya Peyğəmbər!) sən ulu olan Rəbbinin adını müqəddəs tutub zikr et!  
75Ulduzların (bürclərdəki) mənzillərinə (yaxud doğub-batdığı yerlərə) and olsun ki –  
76Kaş bunun nə qədər böyük bir and olduğunu biləydiniz –  
77(Sizə oxunan) bu (kəlam) çox qiymətli Qurandır.  
78(O, Allah dərgahında) qorunub saxlanılan bir Kitabdadır (lövhi-məhfuzdadır, yaxud lülələnib bükülmüş kağızlardadır).  
79Ona yalnız pak olanlar toxuna bilər!  
80(O) Aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir.  
81İndi siz bu kəlamı yalan sayırsınız? (Bu sözümə məhəl qoymursunuz?)  
82Ruzinizə şükür etməli olduğunuz halda, onu yalanmı hesab edirsiniz?  
83(Can) boğaza yetişdiyi (ölüm gəlib çatdığı) zaman  
84Siz (ona) baxıb durursunuz (əlinizdən heç bir şey gəlmir).  
85Biz ona sizdən daha yaxınıq, amma siz (bunu) görmürsünüz!  
86Əgər sizdən (dediyiniz kimi, qiyamət günü əməllərinizə görə) haqq-hesab çəkilməyəcəksə,  
87Və əgər (“öləndən sonra heç bir dirilmə, haqq-hesab yoxdur” sözünü) doğru deyirsinizsə, bəlkə, (o çıxan canı) geri (bədənə) qaytarasınız?!  
88Amma əgər (ölən kimsə Allah dərgahına, Allahın lütf və mərhəmətinə) yaxın olanlardandırsa,  
89(Onu) rəhmət, gözəl ruzi (yaxud xoş ətirli çiçəklər) və Nəim cənnəti gözləyir!  
90Əgər o, sağ tərəf sahiblərindəndirsə (əməl dəftəri sağ əlinə verilənlərdəndirsə),  
91(Ona özü kimi olan yoldaşlarının dili ilə: ) “Sağ tərəf sahiblərindən sənə salam olsun!” (deyiləcəkdir).  
92Əgər (ölən kimsə Allahın ayələrini, möcüzələrini) yalan sayanlardan və yoldan azanlardandırsa,  
93(Ona) qaynar su ziyafəti veriləcək  
94Və özü də Cəhənnəmə atılacaqdır.  
95Şübhəsiz ki, bu, təkzibolunmaz həqiqətdir!  
96Elə isə (ya Peyğəmbər!) sən ulu olan Rəbbinin adını təsbih (müqəddəs tutub zikr) et! (Və ya: Sən Rəbbini o böyük adı ilə təsbih et!)  BİZƏ QOŞUL