Baki, 17, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:50Zöhr3:21Əsr
5:40Məğrib7:11İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1And olsun batmaqda olan ulduza!  
2Sizin yoldaşınız nə (haqdan) azmış, nə də (yoldan) çıxmışdır.  
3O, öz istəyi ilə danışmır.  
4Bu, ona təlqin edilən bir vəhydir.  
5Bunu ona çox qüvvətli olan öyrətdi –  
6gözəl görünüşlü (Cəbrail). O, yüksəlib (öz surətində göründü).  
7O, ən uca üfüqdə idi.  
8Sonra (Muhəmmədə) yaxınlaşıb aşağı endi.  
9O, iki yay uzunluğunda, hətta ondan da yaxın məsafədə idi.  
10Sonra (Allah) Öz quluna nazil edəcəyini vəhy etdi.  
11(Peyğəmbərin) qəlbi gördüyünü yalan saymadı.  
12İndi siz onunla gördüyü şey barəsində mübahisəmi edirsiniz?  
13Onu bir daha (özsürətində) enərkən gördü –  
14son həddəki Sidr ağacının yanında.  
15Məva bağı da onun yanındadır.  
16O zaman Sidr ağacını bürüyən bürümüşdü.  
17(Peyğəmbərin) gözü yayınmadı və həddi aşmadı.  
18O, öz Rəbbinin ən böyük dəlillərindən (bəzisini )gördü.  
19Siz (tapındığınız) Lat və Uzzanı gördünüzmü?  
20Həmçinin üçüncü olan Mənatı da?  
21Məgər oğlanlar sizin, qızlar Onundurmu?  
22Onda bu ədalətsiz bölgü olardı!  
23Onlar sizin və atalarınızın qoyduqları adlardan başqa bir şey deyildir. Allah onlar haqqında heç bir dəlil nazil etməmişdir. Onlar yalnız zənnə və nəfslərinin istəklərinə uyarlar. Halbuki Rəbbindən onlara doğru yolu göstərən rəhbər artıq gəlmişdir.  
24Yoxsa insan üçün istədiyi hər şey hazırlanmışdır?  
25Axirət də, dünya da Allahındır.  
26Göylərdə neçə-neçə mələklər vardır ki, onların şəfaəti Allahın istədiyi və Özünün razı qaldığı kimsələrdən başqa (heç kəsə) heç bir fayda verməz.  
27Axirətə inanmayanlar, həqiqətən də, mələklərə qadın adları verirlər.  
28Halbuki buna dair heç bir bilgiləri yoxdur. Sadəcə olaraq zənnə qapılırlar. Zənn isə əsla həqiqət ola bilməz.  
29Sən də Bizim Zikrimizi rədd edib dünya həyatından başqa bir şey istəməyənlərdən üzünü yana çevir!  
30Onların bilik səviyyəsi budur. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin Onun yolundan azanı da, doğru yolla gedəni də yaxşı tanıyır.  
31Göylərdə və yerdə nə varsa, Allahındır. (Bu, Allahın) pislik edənlərə əməllərinin cəzasını verməsi, yaxşılıq edənləri isə ən gözəli ilə (Cənnətlə) mükafatlandırması üçündür.  
32Onlar kiçik günahlar istisna olmaqla, böyük günahlardan və iyrənc əməllərdən çəkinirlər. Həqiqətən, sənin Rəbbin geniş məğfirət sahibidir. O, sizi torpaqdan yaradanda da, siz analarınızın bətnində rüşeym halında olanda da sizi yaxşı tanıyırdı. Özünüzü təmizə çıxartmayın! Çünki O, kimin (Allahdan) qorxduğunu yaxşı bilir.  
33Gördünmü üz çevirəni,  
34(malından) azacıq verib sonra heç verməyəni?  
35Məgər o, qeybi bilirmi ki, (bunu) görsün?  
36Yoxsa Musanın səhifələrində olanlar barədə ona xəbər verilmədi?  
37Məgər vəfalı olan İbrahimin (səhifələrində olanlar barədə ona bildirilmədi?)  
38Heç bir günahkar başqasının günah yükünü daşımaz.  
39İnsan can atdığı şeyə nail olar.  
40Əlbəttə, onun can atdığı (əməl) ona nəsib olacaqdır.  
41Sonra da ona (bunun) əvəzi tam veriləcəkdir!”  
42Son dönüş sənin Rəbbinədir.  
43Güldürən də, ağladan da Odur!  
44Öldürən də, dirildən də Odur!  
45O, (insanlardan və heyvanlardan) biri erkək və bir də dişi olmaqla iki cüt yaratdı –  
46axıdılan bir nütfədən.  
47Təkrar diriltmək də Ona aiddir.  
48Dövlətli edən də, kasıb edən də Odur.  
49Şiranın da Rəbbi Odur.  
50O, əvvəlki Ad (tayfasını)məhv etdi.  
51Səmudu da (məhv edib on­­lardan heç kəsi) sağ buraxmadı.  
52Daha öncə Nuh qövmünü də (məhv etdi,) çünki onlar daha zalım, daha azğın kimsələr idi.  
53Alt-üst olmuş kəndləri də O viran qoydu.  
54Onların başına gətirdiyini gətirdi.  
55Sən öz Rəbbinin hansı nemətlərinə şübhə edirsən?  
56Bu da əvvəlki (xəbərdarlıq edib) qorxudanlar kimi bir qorxudandır.  
57Yaxınlaşan (Qiyamət günü) yaxınlaşdı.  
58Allahdan başqa heç kəs onun qarşısını ala bilməz.  
59Siz bu Sözə təəccüblənirsiniz,  
60gülürsünüz, heç ağlamırsınız,  
61və oynayıb əylənirsiniz?  
62Siz Allaha səcdə qılın və (Ona) ibadət edin!  BİZƏ QOŞUL