Baki, 18, 1, 2020
6:25Sübh8:01Günəş
12:51Zöhr3:22Əsr
5:41Məğrib7:12İşa

 
 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

 
1And olsun (göylərdə və yerdə) səf-səf duranlara,  
2(imansızları )qətiyyətlə qovanlara  
3və Zikrioxuyanlara!  
4Həqiqətən, sizin məbudunuz Təkdir!  
5O, həm göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəbbi, həm də məşriqlərin Rəbbidir.  
6Biz dünya səmasını parlaq ulduzlarla bəzədik  
7və (onu) hər bir asi şeytandan mühafizə etdik.  
8Onlar artıq ali topluma (mələklərin söhbətlərinə) qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən üstlərinə (yandırıb yaxan alovlar) yağdırılar  
9(və oradan) qovularlar. Onları uzun sürəcək bir əzab gözləyir.  
10Lakin (şeytanlardan) hər kim (o söhbətlərdən bir söz) qapıb qaçarsa, onu yandırıb-yaxan parlaq bir alov təqib edər.  
11(Kafirlərdən) soruş ki, onları yaratmaq çətindir, yoxsa Bizim (başqa) yaratdıqlarımızı? Biz ki onları yapışqan kimi palçıqdan yaratdıq.  
12Sən onlara təəccüb edirsən, onlar isə (səni) ələ salırlar.  
13Onlara xatırlatdıqda düşünüb ibrət almırlar.  
14Bir möcüzə gördükdə isə ona istehza edir  
15və deyirlər: “Bu ancaq gözlə görülən bir sehrdir.  
16Məgər biz öldükdən, sür-sümük olub torpağa çevrildikdən sonra dirildiləcəyikmi?  
17Ya da atalarımızmı (dirildiləcəklər)?”  
18De: “Bəli, özü də, zəlil günə qalmış olduğunuz halda (dirildiləcəksiniz)”.  
19Bu, təkcə dəhşətli bir səs olacaq və onlar qəfildən (dirilib) görməyə başlayacaqlar.  
20(Günahkarlar) deyəcəklər: “Vay halımıza! Bu ki, Haqq-hesab günüdür!”  
21(Onlara deyiləcək:) “Bu, yalan saydığınız Fərqləndirmə günüdür!”  
22(Mələklərə belə əmr olunacaq:) “Toplayın bir yerə zalımları, onların yoldaşlarını və ibadət etdiklərini –  
23Allahdan başqa. Onları Cəhənnəm yoluna yönəldin.  
24Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar”.  
25(Günahkarlara deyiləcək:) “Sizə nə olub ki, bir-birinizə kömək etmirsiniz?”  
26Bəli, onlar bu gün baş əyəcəklər!  
27Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar.  
28(Tabe olanlar) deyəcəklər: “Siz bizim yanımıza sağ tərəfdən gəlirdiniz”.  
29(Başçılar) deyəcəklər: “Xeyr! Siz inanan adamlar deyildiniz.  
30Bizim sizin üzərinizdə heç bir hökmranlığımız da yox idi. Xeyr, siz özünüz həddi aşmış adamlar idiniz.  
31Rəbbimizin Sözü bizim barəmizdə həqiqətə çevrildi. Biz (əzabı) hökmən dadacağıq.  
32Biz sizi azdırdıq. Çünki biz özümüz də azmış adamlar idik”.  
33Şübhəsiz ki, həmin gün onlar əzaba şərik olacaqlar.  
34Həqiqətən, Biz günahkarlarla belə rəftar edəcəyik.  
35Çünki onlara: “Allahdan başqa (ibadətə layiq olan) məbud yoxdur!”– deyildikdə təkəbbür göstərir  
36və deyirdilər: “Məgər bir məcnun şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik?”  
37Xeyr! O, haqqı gətirdi və (əvvəlki) peyğəmbərləri təsdiqlədi.  
38Siz mütləq ağrılı-acılı əzabı dada­­caqsınız.  
39Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını alacaqsınız.  
40Lakin Allahın seçilmiş (ixlaslı) qulları müstəsnadırlar.  
41Məhz onlar üçün müəyyən bir ruzi vardır –  
42(Cənnət) meyvələri. Onlara ehtiram göstəriləcəkdir –  
43Nəim bağlarında.  
44Onlar taxtlar üstündə bir-biri ilə üzbəüz (oturacaqlar).  
45Onlar üçün çeşmə şərabı ilə dolu piyalələr dolandırılacaqdır.  
46Özü də ağappaq, içənlərə ləzzət verən (bir şərab).  
47O (şərab) nə baş ağrısı verər, nə də ondan məst olarlar.  
48Onların yanında baxışları (öz ərlərinə) dikilmiş iri qaragözlü hurilər olacaqdır.  
49Özü də qorunub saxlanılmış yumurta kimi (hurilər).  
50Onlar bir-birilərinə tərəf dönüb soruşacaqlar.  
51Onlardan biri deyəcək: “Mənim bir yoldaşım var idi.  
52O deyirdi: “Sən də inananlardansan?  
53Məgər biz öldükdən, torpağa çevrilib sür-sümük olduqdan sonra haqq-hesaba çəkilib cəzalandırılacağıq?”  
54O (sözünə) (davam edib) deyəcək: “Siz (onun harada olduğunu) görmək istəyirsinizmi?”  
55O özü baxıb (yoldaşını) Cəhənnəmin ortasında görəcək  
56və deyəcəkdir: “Allaha and olsun ki, sən məni də məhv edəcəkdin.  
57Əgər Rəbbimin lütfü olmasaydı, mən də (Cəhənnəmə) gətirilənlərdən olardım.  
58Doğrudanmı biz bir daha ölməyəcəyik –  
59ilk ölümümüzdən başqa? Doğrudanmı biz heç vaxt əzaba düçar olmaya­­cağıq?”  
60Həqiqətən, bu, böyük uğurdur.  
61Qoy çalışanlar bunun üçün çalışsınlar!  
62Bu ziyafət yaxşıdır, yoxsa zəqqum ağacı?  
63Biz onu zalımlar üçün bir sınaq etdik.  
64O, Cəhənnəmin lap dibindən bitib çıxan bir ağacdır.  
65Onun meyvəsi şeytanların başları kimidir.  
66(Günahkarlar) ondan yeyib qarınlarını dolduracaqlar.  
67Sonra da üstündən onları qaynar su ilə qatışdırılmış bir içki gözləyir.  
68Sonra onlar mütləq Cəhənnəmə qaytarılacaqlar.  
69Həqiqətən, onlar ata-babalarını azmış gördülər,  
70özləri də tez-tələsik onların izini tutub getdilər.  
71Həqiqətən, onlardan öncə əvvəlki nəsillərin çoxu zəlalətə düşmüşdü.  
72Biz onlara xəbərdar edən (peyğəmbərlər) göndərmişdik.  
73Bax gör xəbərdar edilənlərin aqibəti necə oldu.  
74Yalnız Allahın seçilmiş (səmimi) qullarından başqa.  
75Nuh Bizə yalvarıb yaxardı. Biz (çağırışa) necə də gözəl cavab verənik!  
76Biz onu və ailəsini böyük sıxıntıdan qurtardıq.  
77Təkcə onun nəslini qoruyub saxladıq.  
78Sonra gələnlər arasında onun üçün (gözəl xatirə) qoyduq;  
79aləmlər içərisində Nuha salam olsun!  
80Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.  
81Həqiqətən, o Bizim mömin qullarımızdandır.  
82Sonra o birilərini suya qərq etdik.  
83Həqiqətən, İbrahim onun ardıcıllarından idi.  
84Bir zaman o, öz Rəbbinin yanına pak bir qəlblə gəldi.  
85Onda o, öz atasına və qövmünə dedi: “Siz nəyə sitayiş edirsiniz?  
86Allahı qoyub uydurma məbudlarımı diləyirsiniz?  
87Aləmlərin Rəbbi barəsində nə düşünürsünüz?”  
88O, ulduzlara bir nəzər salaraq  
89“Mən xəstəyəm!”– dedi.  
90Onlar ondan üz çevirib çıxıb getdilər.  
91O, xəlvətcə onların məbudlarının yanına gəlib (istehza ilə) dedi: “Siz (bu təamları) yemirsiniz?  
92Sizə nə olub ki, danışmırsınız?”  
93Sonra onlara yaxınlaşıb sağ əli ilə bir zərbə endirdi.  
94(Bütpərəstlər) tələsik onun yanına gəldilər.  
95O dedi: “Siz yonub düzəltdiklərinizəmi sitayiş edirsiniz?  
96Axı sizi də, sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır”.  
97Onlar dedilər: “Bundan ötrü bir bina tikin və onu orada odlayın!”  
98Onlar (İbrahimə) hiylə qurmaq istədilər, Biz də onları rüsvay etdik.  
99(O dedi): “Mən Rəbbimə doğru gedirəm. O məni doğru yola yönəldəcəkdir”.  
100O dedi: “Ey Rəbbim! Mənə əməlisalehlərdən olan (övlad) bəxş et!”  
101Biz də onu həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdələdik.  
102O, böyüyüb (atası ilə) bərabər çalışmaq həddinə çatdıqda (İbrahim) dedi: “Oğlum! Yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax gör nə düşünürsən!” O dedi: “Atacan! Sənə buyurulanı yerinə yetir. Allah qoysa mənim səbrlilərdən olduğumu görəcəksən”.  
103Hər ikisi (Allahın əmrinə) tabe olduqları və (İbrahim) onu üzüstə yerə yıxdığı zaman  
104Biz onu çağırıb dedik: “Ey İbrahim!  
105Artıq sən yuxunu təsdiq etdin!” Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.  
106Həqiqətən də bu, açıq-aydın bir imtahandır.  
107Biz onun əvəzinə böyük bir qurbanlığı fidyə verdik.  
108Sonradan gələnlər arasında ona (gözəl xatirə) qoyduq.  
109İbrahimə salam olsun!  
110Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.  
111Həqiqətən, o, Bizim mömin qullarımızdandır.  
112Ona əməlisalehlərdən olacaq bir peyğəmbər – İshaq ilə müjdə verdik.  
113Biz ona və İshaqa bərəkət verdik. Hər ikisinin nəslində yaxşı iş görənləri də var, açıq-aydın özünə zülm edənləri də.  
114Biz Musa ilə Haruna da nemət bəxş etdik.  
115Onların hər ikisini və tayfalarını böyük sıxıntıdan qurtardıq.  
116Onlara kömək göstərdik və qalib gəldilər.  
117Hər ikisinə aydın bir Kitab verdik.  
118Hər ikisini də doğru yola yönəltdik.  
119Sonradan gələnlər arasında hər ikisinə (gözəl xatirə) qoyduq.  
120Musaya və Haruna salam olsun!  
121Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.  
122Həqiqətən, onların ikisi də Bizim mömin qullarımızdandır.  
123Şübhəsiz ki, İlyas da elçilərdəndir.  
124Bir zaman o öz qövmünə demişdi: “Məgər qorxmursunuz?  
125Siz yaradanların ən yaxşısını qoyub niyə Bələ yalvarırsınız –  
126həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbi olan Allahımı (tərk edirsiniz)?”  
127Onlar onu yalançı saydılar. Ona görə də hamısı (Cəhənnəmə) gətiriləcəkdir.  
128Yalnız Allahın seçilmiş (səmimi )qullarından başqa.  
129Sonradan gələnlər arasında ona (gözəl xatirə) qoyduq.  
130İlyasinə salam olsun!  
131Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.  
132Həqiqətən, o Bizim mömin qullarımızdandır.  
133Şübhəsiz ki, Lut da elçilərdəndir.  
134Bir zaman Biz onu və bütün ailəsini xilas etdik.  
135Yalnız geridə qalanların içində olan yaşlı bir qadından başqa.  
136Sonra da o birilərini yerli-dibli yox etdik.  
137Siz həm səhər çağı onların yanından keçirsiniz,  
138həm də axşam çağı. Məgər anlamırsınız?  
139Yunus da, həqiqətən, elçilərdəndir.  
140Bir zaman o, yüklü bir gəmiyə tərəf qaçdı.  
141Başqaları ilə birlikdə püşk atdı və uduzanlardan oldu.  
142O, qınanmağa layiq olduqda balıq onu uddu.  
143Əgər o, Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı,  
144balığın qarnında Qiyamət gününə qədər qalardı.  
145O, halsız olduğu vəziyyətdə onu sahilə çıxartdıq.  
146Onun başı üstündə balqabaq tağı bitirdik.  
147Biz onu yüz mindən də daha çox adama (peyğəmbər) göndərdik.  
148Onlar ona iman gətirdilər, Biz də onlara müəyyən vaxtadək firavanlıq nəsib etdik.  
149(Kafirlərdən) soruş: “Nəyə görə qızlar sənin Rəbbinin, oğlanlar isə onların olmalıdır?”  
150Yoxsa Biz mələkləri dişi yaratmışıq və onlar da (buna) şahid olublar?  
151Həqiqətən, onlar yalan uydurub deyirlər:  
152“Allah doğmuşdur”. Şübhəsiz ki, onlar yalançıdırlar.  
153Məgər (Allah) qızları oğlanlardan üstünmü tutmuşdur?  
154Sizə nə olub, bu necə mühakimədir yürüdürsünüz?  
155Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız?  
156Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır?  
157Əgər doğru deyirsinizsə, kitabınızı gətirin!  
158Onlar Allahla cinlər arasında qohumluq olduğunu uydurdular. Həqiqətən, cinlər onların (Cəhənnəmə) gətiriləcəyini bilirlər.  
159Allah onların (Ona) aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır.  
160Yalnız Allahın seçilmiş (səmimi) qullarından başqa.  
161(Ey müşriklər!) Nə siz, nə də sizin tapındıqlarınız  
162(heç kəsi) (Allaha) qarşı yoldan çıxara bilməzsiniz;  
163ancaq Cəhənnəmə girəcək kimsədən başqa.  
164(Mələklər dedi): “Bizlərdən hər kəsin müəyyən bir yeri vardır.  
165Həqiqətən, biz səf-səf dururuq.  
166Həqiqətən, biz (Allahın şəninə) təriflər deyirik”.  
167(Müşriklər )deyirdilər:  
168“Əgər bizdə də əvvəlkilərdə olan zikrdən olsaydı,  
169biz mütləq Allahın seçilmiş (səmimi) qulları olardıq”.  
170Lakin onlar onu inkar etdilər. Onlar tezliklə biləcəklər.  
171Bizim elçi göndərdiyimiz qullarımız haqqında bu Sözümüz əzəldən deyilmişdi:  
172“Həqiqətən, onlara kömək göstəriləcəkdir.  
173Bizim əsgərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür”.  
174Sən bir müddət onlardan üz çevir!  
175Onlara bax! Onlar tezliklə (əzabı) görəcəklər.  
176Onlar əzabımızın tezliklə gəlməsinimi istəyirlər?  
177Əzab onların yurdlarına endiyi zaman qorxudulanların sabahı necə də pis olacaq!  
178Sən bir müddət onlardan üz çevir!  
179Onlara bax! Onlar tezliklə (əzabı) görəcəklər.  
180Qüdrət sahibi olan Rəbbin pakdır, müşriklərin (Ona) aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır.  
181Elçilərə salam olsun!  
182Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!  BİZƏ QOŞUL